COVID-19 Tài nguyên dành cho Chủ nhà

Đại dịch COVID-19 đang diễn ra đã làm cạn kiệt nguồn lực của các chủ nhà trên khắp đất nước. WHRC ở đây để hỗ trợ bạn trong thời gian khó khăn này. Trong khi nhiều chủ nhà có được khoản vay thế chấp thành công vào đầu đại dịch, những khoản cấm này sẽ kết thúc vào năm 2021 và yêu cầu chủ nhà phải thương lượng với người cho vay của họ để được gia hạn các điều khoản cho vay và các nhượng bộ trả nợ khác. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ để được trợ giúp xác định và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo của mình, đặc biệt nếu thu nhập của bạn vẫn chưa ổn định. Các chương trình cứu trợ COVID-19 ở cấp liên bang, tiểu bang và thành phố - cũng như các chương trình do các tổ chức phi lợi nhuận điều hành - đang phát triển khi đại dịch tiếp tục. Liên hệ với WHRC để xác định chương trình nào đang hoạt động và chương trình nào bạn có thể đủ điều kiện tham gia. Để biết thêm thông tin và tài nguyên COVID-19, vui lòng truy cập Trang web COVID-19 của Bộ Tài chính Bang Washington.

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp - hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay theo số 877-894-4663 hoặc đăng ký thông qua cổng thông tin để nói chuyện với một chuyên gia.

Nếu bạn là người thuê nhà và đang tìm kiếm các nguồn lực để hỗ trợ bạn thanh toán tiền thuê nhà, vui lòng lưu ý rằng WHRC làm việc với chủ nhà và chúng tôi không cung cấp hỗ trợ cho thuê nhà - để được trợ giúp về các khó khăn trong việc thuê nhà, vui lòng gọi số 211 hoặc truy cập www.211.org .