သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိရန်ခွင့်ပြုချက်

I hereby authorize the Washington Homeownership Resource Center (WHRC) to release/exchange information from my records in order to assist me. This information will be aggregated for required reporting to HUD and/or other governmental agencies and grantors. My information will also be released to the specific institutions, companies and agencies that I authorize by creating and accepting a proposal to create the secure portal relationship.  Examples of such entities may include mortgage servicers, mortgage investors, public agencies, and other non-profit organizations. If necessary, information on file at another entity may also be released to WHRC. This information release/exchange will be restricted to specific financial data, such as income, budget, debt and mortgage details I provide.

WHRC ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းသည်သတင်းဖြန့်ချိခြင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။

အသိပေးသဘောတူညီချက်၏အယူဝါဒသည်ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပြီးယင်းတောင်းဆိုချက်မပြည့်စုံမချင်းတရားဝင်သည်။ ဒီသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်းအတာအထိငါဒီသဘောတူညီချက်ကိုပြန်ရုတ်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာငါနောက်ထပ်ဝန်ခံပါတယ်။