Ủy quyền tiết lộ thông tin

Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Trung tâm Nguồn lực Sở hữu Nhà ở Washington (WHRC) tiết lộ/trao đổi thông tin từ hồ sơ của tôi để hỗ trợ tôi. Thông tin này sẽ được tổng hợp để báo cáo theo yêu cầu cho HUD và/hoặc các cơ quan chính phủ và nhà tài trợ khác. Thông tin của tôi cũng sẽ được tiết lộ cho các tổ chức, công ty và cơ quan cụ thể mà tôi ủy quyền bằng cách tạo và chấp nhận đề xuất tạo mối quan hệ cổng thông tin an toàn. Ví dụ về các tổ chức như vậy có thể bao gồm người cung cấp dịch vụ thế chấp, nhà đầu tư thế chấp, cơ quan công quyền và các tổ chức phi lợi nhuận khác. Nếu cần, thông tin trong hồ sơ tại một thực thể khác cũng có thể được tiết lộ cho WHRC. Việc tiết lộ/trao đổi thông tin này sẽ bị hạn chế đối với dữ liệu tài chính cụ thể, chẳng hạn như thông tin chi tiết về thu nhập, ngân sách, khoản nợ và thế chấp mà tôi cung cấp.

Tôi hiểu rằng việc cung cấp các dịch vụ tại WHRC không phụ thuộc vào quyết định của tôi liên quan đến việc tiết lộ / trao đổi thông tin.

Học thuyết về sự đồng ý được thông báo là tự nguyện và có giá trị cho đến khi yêu cầu đó được thực hiện. Tôi xác nhận thêm rằng tôi có thể thu hồi sự đồng ý này bất kỳ lúc nào ngoại trừ trong phạm vi hành động dựa trên sự đồng ý này đã được thực hiện.