Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với trang web của Trung tâm Tài nguyên Sở hữu Nhà ở Washington (WHRC). WHRC vui mừng cung cấp cho bạn trang web này tại trang web Homehip-wa.org (“Trang web”) để bạn sử dụng và mang lại lợi ích. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng được quy định bên dưới. Việc sử dụng trang web này là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Bảo mật, bạn phải đăng xuất ngay khỏi Trang web và không được sử dụng Trang web.

Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng Trang web này và không thay đổi theo bất kỳ cách nào các điều khoản và điều kiện của bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với WHRC, trừ khi được WHRC hướng dẫn khác. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, quyền sử dụng Trang web này của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải ngừng sử dụng Trang web này ngay lập tức. WHRC có quyền thu hồi bất kỳ hoặc tất cả các quyền truy cập và sử dụng đã cấp cho khách truy cập trang web.

Thu thập thông tin khách truy cập trên trang web này

Bất kỳ thông tin nào được thu thập tại Trang web này đều được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật, trừ khi có quy định khác. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ nhất định có sẵn thông qua Trang web, bạn có thể được yêu cầu đăng ký với WHRC thông qua trang đăng nhập / đăng ký và bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện áp dụng bổ sung nào có trong đó.

Bản quyền

Tất cả nội dung, phần mềm và công nghệ có trên Trang web này hoặc được sử dụng trong hoạt động của Trang web này, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, biểu trưng, biểu tượng, sơ đồ, tài liệu, clip âm thanh và / hoặc hình ảnh, là tài sản thuộc sở hữu hoặc được cấp phép của WHRC hoặc các nhà cung cấp nội dung, phần mềm và công nghệ của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Việc biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và lắp ráp) tất cả nội dung trên Trang web này là tài sản độc quyền của WHRC và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. WHRC cấp cho bạn quyền xem và sử dụng nội dung, phần mềm và công nghệ được cung cấp cho bạn trên Trang web liên quan đến việc sử dụng Trang web cá nhân, phi thương mại của riêng bạn theo các nguyên tắc, hướng dẫn và giới hạn được mô tả trên Trang web. Bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ trang web này phải hiển thị rõ ràng các thông báo bản quyền thích hợp.

Nhãn hiệu

Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, trang phục thương mại và “giao diện” (“Nhãn hiệu”) được sử dụng và hiển thị trên Trang web này là Nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của WHRC và các nhãn hiệu khác. Không có gì trên Trang web này được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web này, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu Nhãn hiệu. Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong Trang web này có thể là Thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

 

Sở hữu trí tuệ khác

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nội dung, phần mềm và công nghệ được bao gồm trên Trang web này hoặc được sử dụng trong hoạt động của Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, thương mại, quyền công khai, quyền nhân vật, chức danh, và quyền nhân thân là tài sản sở hữu hoặc được cấp phép của WHRC. Bất kỳ việc sử dụng các quyền này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của WHRC đều bị nghiêm cấm.

 

Sự chính xác

Thông tin trên Trang web này có thể có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót liên quan đến dịch vụ, mô tả, thông tin và các vấn đề khác. WHRC có quyền sửa chữa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót và ngừng, thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Ngoài ra, các trang web khác có thể chứa các liên kết đến Trang web này. WHRC không xem xét hoặc giám sát các trang web được liên kết với Trang này và WHRC không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách của bất kỳ trang web nào khác. Bất kỳ liên kết nào do WHRC thiết lập không cấu thành sự chứng thực của các trang web khác hoặc tạo ra mối quan hệ giữa WHRC và các nhà điều hành của các trang web khác. WHRC từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào khác và bạn giải phóng WHRC khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào đến một trang web khác hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào khác. Trong trường hợp Trang web này chứa liên kết đến một trang web khác do WHRC sở hữu và / hoặc điều hành, việc sử dụng trang web đó có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng khác và bổ sung cũng như các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật.

Nội dung của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung của bên thứ ba, hoàn toàn độc lập với WHRC. WHRC không xem xét nội dung này và không chịu trách nhiệm về nó. Tương tác của bạn với những người hoặc tổ chức được tìm thấy trên hoặc thông qua việc bạn sử dụng Trang web này chỉ là giữa bạn và những cá nhân hoặc tổ chức đó. Bạn nên thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào với bất kỳ bên thứ ba nào trong số này. WHRC từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung và giao dịch đó và bạn giải phóng WHRC khỏi mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến nội dung và giao dịch đó. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến nội dung hoặc giao dịch đó, hoặc nếu không, bạn đồng ý rằng WHRC không có nghĩa vụ phải tham gia.

Từ chối bảo hành

TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ CÓ TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG, CÓ MỌI ĐỊNH NGHĨA” VÀ “NHƯ SN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CŨNG ĐƯỢC THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý. WHRC TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ TIÊU ĐỀ, KHÔNG VI PHẠM VÀ BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LINH HOẠT, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, THÔNG TIN VÀ CHÍNH XÁC CỦA HỆ THỐNG. WHRC TỪ CHỐI BẤT CỨ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY SẼ LÀM HÀI LÒNG HOẶC MANG LẠI CHO BẠN SỰ HÀI LÒNG, YÊU CẦU CỦA BẤT KỲ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ, HIỆP HỘI HOẶC TỔ CHỨC KHÁC. WHRC KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG HOẶC PHÊ DUYỆT ĐỂ SỬ DỤNG Ở CÁC VỊ TRÍ NGOÀI HOA KỲ. KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔ TẢ BẤT CỨ HOẶC VIẾT NÀO CỦA TRANG WEB NÀY SẼ ĐƯA RA MỘT TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY.

BẠN XÁC NHẬN BẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN.

Trang web này và tất cả nội dung, tài liệu và dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin. Không có gì trong Trang này được hoặc nên được xem xét, hoặc được sử dụng để thay thế cho lời khuyên pháp lý. Chúng tôi khuyên người sử dụng Trang web này nên tìm kiếm lời khuyên của một luật sư có chuyên môn nếu có các câu hỏi liên quan đến tình huống cụ thể của bạn.

 

Trách nhiệm hữu hạn

Trong mọi trường hợp, WHRC hoặc các chi nhánh hoặc đại lý của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng Trang web này, cho dù dựa trên hợp đồng, vi phạm, bảo hành, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc cách khác, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra bất kỳ thiệt hại nào như vậy.

Một số luật của tiểu bang không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại nhất định. Nếu các luật này áp dụng cho bạn, một số hoặc tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung.

Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của WHRC phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này vượt quá Năm Đô la ($5.00).

Bãi bỏ Hành động Tập thể

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại WHRC bằng bất kỳ vụ kiện tập thể hoặc hành động đại diện nào, cho dù với tư cách là lớp trưởng hay với tư cách là thành viên của lớp.

Các hoạt động bị Cấm và Nghĩa vụ của Khách truy cập

Với tư cách là khách truy cập hoặc người dùng của Trang web này, bạn không được:

 • Đăng, bao gồm cả qua e-mail, bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào sai hoặc không chính xác;
 • Đăng bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc nội dung có thể bị coi là phản cảm;
 • mạo danh hoặc sử dụng danh tính của một người hoặc tổ chức khác, hoặc tuyên bố sai hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;
 • tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hoặc thao túng tài liệu nhận dạng để xuyên tạc nguồn gốc của nội dung;
 • Đăng bất kỳ nội dung nào tuân theo bất kỳ hạn chế tiết lộ nào;
 • Đăng bất kỳ tài liệu, mục, thông tin hoặc nội dung vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác;
 • Đăng bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu hoặc trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn, “thư rác”, “thư rác”, “thư dây chuyền”, “kế hoạch kim tự tháp” hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác;
 • sử dụng Trang web để phổ biến bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào, kể cả qua e-mail, bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc thông tin hoặc nội dung có thể bị coi là phản cảm;
 • Đăng bất kỳ tài liệu nào có chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính bị hỏng nào khác, tệp hoặc chương trình làm ảnh hưởng đến việc sử dụng bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào;
 • can thiệp hoặc hạn chế việc sử dụng Trang web này của những người dùng khác; hoặc thu thập, biên dịch hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người dùng khác của Trang web này;
 • làm gián đoạn hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang này bằng cách làm quá tải hoặc vượt quá khả năng của Trang này hoặc tài nguyên hệ thống; các tài khoản; tên người dùng và mật khẩu; may chủ; hoặc các mạng được kết nối với hoặc có thể truy cập thông qua Trang web này hoặc bất kỳ trang web liên kết hoặc liên kết nào;
 • làm gián đoạn hoặc can thiệp vào bảo mật của, hoặc gây hại cho Trang web này hoặc các tài nguyên của hệ thống; các tài khoản; tên người dùng và mật khẩu; may chủ; hoặc các mạng được kết nối với hoặc có thể truy cập thông qua Trang web này hoặc bất kỳ trang web liên kết hoặc liên kết nào
 • sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập thông tin, thiết bị tự động nào khác hoặc quy trình thủ công để “sàng lọc”, giám sát, “của tôi” hoặc sao chép các trang web trên Trang web hoặc nội dung có trong đó mà không có sự cho phép trước, rõ ràng và bằng văn bản của WHRC; hoặc
 • Sử dụng trang web này cho mục đích thương mại.
 • Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Bài đăng của bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp trên Trang web này (“Nội dung Người dùng”). Ngoài các quyền được cấp cho WHRC ở những nơi khác trong Điều khoản Sử dụng này, bạn cấp cho WHRC quyền không thể thu hồi để sao chép và sử dụng Nội dung Người dùng liên quan đến Trang web này và cho các mục đích liên quan đến Bài đăng Nội dung Người dùng của bạn. Mặc dù WHRC không có nghĩa vụ sàng lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung Người dùng nào hoặc hành vi của người dùng trên Trang web này, nhưng WHRC bảo lưu quyền và có toàn quyền quyết định xóa, sàng lọc hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung Người dùng nào và giám sát mọi hành vi của người dùng trên Trang web này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tạo các bản sao dự phòng và thay thế bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn bằng chi phí và chi phí duy nhất của bạn.

  Bằng việc Đăng Nội dung Người dùng lên Trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (a) Nội dung Người dùng là không bí mật; (b) bạn có tất cả các quyền cần thiết để Đăng Nội dung Người dùng lên Trang web này và cấp các quyền cho WHRC mà bạn cấp trong các Điều khoản Sử dụng này; (c) Nội dung Người dùng là chính xác và không gây hiểu lầm hoặc có hại theo bất kỳ cách nào; (d) Nội dung Người dùng, và việc bạn sử dụng và Bài đăng trong đó liên quan đến Trang web này, không và sẽ không vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ quy chế, quy định hoặc luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.

  Đệ trình

  Bất kỳ và tất cả các câu hỏi, nhận xét, đề xuất, và các tài liệu hoặc thông tin tương tự mà bạn gửi hoặc gửi đến WHRC hoặc nhà cung cấp bên thứ ba trên Trang web này, bằng Bài đăng hoặc cách khác (gọi chung là “Nội dung gửi”), sẽ trở thành tài sản của WHRC; và bạn theo đây chuyển giao, bán và chuyển nhượng cho WHRC tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của bạn đối với và đối với bất kỳ Nội dung đệ trình nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ và tất cả các quyền liên quan bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. WHRC không có bất kỳ nghĩa vụ nào dưới bất kỳ hình thức nào để duy trì bất kỳ tính bảo mật nào đối với bất kỳ Đệ trình nào như vậy. WHRC sẽ được tự do sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào mà không cần cung cấp cho bạn thông báo hoặc nhận được sự đồng ý của bạn, và không hạn chế hoặc bồi thường.

  Sự bồi thường

  Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ WHRC và những người kế thừa của nó và chỉ định vô hại từ và chống lại và đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, chi phí, chi phí, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, thu hồi và thiếu sót của bên thứ ba, bao gồm tiền lãi, tiền phạt và phí luật sư hợp lý mà WHRC phải chịu hoặc phải gánh chịu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, việc bạn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Điều khoản Sử dụng này hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào của bạn. theo các Điều khoản Sử dụng này.

  Các thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng

  WHRC có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bất kỳ việc sử dụng Trang web này sau ngày mà các thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng này hoặc Chính sách Bảo mật được công bố trên Trang web này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với tất cả các thay đổi đó. Bạn đồng ý rõ ràng rằng WHRC sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo nào về bất kỳ thay đổi nào và theo đây bạn từ bỏ rõ ràng mọi quyền mà bạn có thể nhận được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản Sử dụng này hoặc Chính sách Bảo mật.

  Tiếp tục Hoạt động, Khả năng Truy cập và Bảo trì Trang web này

  WHRC có thể sửa đổi, thay đổi, tạm ngừng, chấm dứt hoặc ngừng hoạt động của Trang này hoặc việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo và WHRC có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do.

  Tài khoản của bạn

  Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của Trang web này, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. WHRC bảo lưu quyền, không cần thông báo và theo quyết định riêng của mình, từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung.

  Các quy định chung

  Tiếng Anh đã được sử dụng để soạn thảo các Điều khoản Sử dụng này và tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ kiểm soát đối với các Điều khoản Sử dụng này và cách diễn giải của chúng.

  Bất kỳ sự thất bại nào của WHRC trong việc thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ điều khoản nào hoặc quyền thực thi tương tự.

  Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang Washington mà không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc hoặc xung đột luật pháp nào. Với mục đích giải quyết các xung đột liên quan đến hoặc phát sinh từ các Điều khoản Sử dụng này, hoặc phát sinh từ bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào khác liên quan đến WHRC, bạn không thể từ chối và vô điều kiện: (i) đồng ý tuân theo quyền tài phán duy nhất của tiểu bang và tòa án liên bang tại Quận King, Washington (“Tòa án Washington”) đối với bất kỳ vụ kiện tụng hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này; (ii) đồng ý không bắt đầu bất kỳ vụ kiện tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này ngoại trừ tại Tòa án Washington; (iii) đồng ý không biện hộ hoặc cho rằng những vụ kiện tụng như vậy đã được đưa vào một diễn đàn bất tiện; và (iv) đồng ý rằng các tòa án ở Washington đại diện cho quyền tài phán duy nhất đối với tất cả các tranh chấp liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này.

  Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này được coi là không hợp lệ, thì việc giữ lại đó sẽ không làm mất hiệu lực của các điều khoản khác của Điều khoản Sử dụng này.

  Việc sử dụng Trang web này là trái phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào không có hiệu lực đầy đủ đối với tất cả các quy định của Điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản này và các tuyên bố từ chối bảo hành và loại trừ trách nhiệm ở trên. Việc sử dụng Trang web này là trái phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này có thể vi phạm bất kỳ yêu cầu pháp lý nào và bạn đồng ý không truy cập Trang web này trong bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy.

  Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật hiện hành.

  Liên hệ

  Đối với các câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến Trang web này hoặc các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng gửi email cho WHRC tại. ”>[email protected].