Chào mừng bạn đến với trang web của Trung tâm Nguồn lực Sở hữu Nhà ở Washington (WHRC). WHRC rất vui khi cung cấp trang web này tại homesship-wa.org (“Trang web”) để bạn sử dụng và hưởng lợi. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng được nêu bên dưới. Việc sử dụng trang web này là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư này, bạn phải đăng xuất khỏi Trang web ngay lập tức và không được sử dụng Trang web.

Các Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng Trang web này và không thay đổi theo bất kỳ cách nào các điều khoản và điều kiện của bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với WHRC, trừ khi có chỉ dẫn khác của WHRC. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, quyền sử dụng Trang web này của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải ngừng sử dụng Trang web này ngay lập tức. WHRC có quyền thu hồi bất kỳ hoặc tất cả quyền truy cập và sử dụng được cấp cho khách truy cập trang web.

Thu thập thông tin khách truy cập trên trang web này

Mọi thông tin được thu thập tại Trang web này đều được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư, trừ khi có quy định khác. Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ nhất định có sẵn thông qua Trang web, bạn có thể phải đăng ký với WHRC thông qua trang đăng nhập/đăng ký và bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi mọi điều khoản và điều kiện áp dụng bổ sung có trong đó.

Bản quyền

Tất cả nội dung, phần mềm và công nghệ có trên Trang web này hoặc được sử dụng trong hoạt động của Trang web này, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, biểu tượng, biểu tượng, sơ đồ, tài liệu, clip âm thanh và/hoặc hình ảnh, là tài sản được sở hữu hoặc cấp phép của WHRC hoặc nhà cung cấp nội dung, phần mềm và công nghệ của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Việc biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và tập hợp) tất cả nội dung trên Trang web này là tài sản độc quyền của WHRC và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. WHRC cấp cho bạn quyền xem và sử dụng nội dung, phần mềm và công nghệ được cung cấp cho bạn trên Trang web liên quan đến việc sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn theo các nguyên tắc, hướng dẫn và giới hạn được mô tả trên Trang web. Bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ trang này phải hiển thị rõ ràng các thông báo bản quyền phù hợp.

Nhãn hiệu

Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hình thức thương mại và “giao diện” (“Thương hiệu”) được sử dụng và hiển thị trên Trang web này là các Thương hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của WHRC và các thương hiệu khác. Không có nội dung nào trên Trang web này được hiểu là cấp, bằng ngụ ý, ngăn cản hay nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu Nhãn hiệu. Tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong Trang web này có thể là Thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Sở hữu trí tuệ khác

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nội dung, phần mềm và công nghệ có trên Trang web này hoặc được sử dụng trong hoạt động của Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, bí mật thương mại, trang phục thương mại, quyền công khai, quyền nhân vật, tiêu đề, và các tác phẩm nghệ thuật. quyền nhân thân là tài sản được sở hữu hoặc cấp phép của WHRC. Bất kỳ việc sử dụng các quyền này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của WHRC đều bị nghiêm cấm.

Sự chính xác

Thông tin trên Trang web này có thể chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót liên quan đến dịch vụ, mô tả, thông tin và các vấn đề khác. WHRC có quyền sửa bất kỳ sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót nào và ngừng, thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Ngoài ra, các trang web khác có thể chứa các liên kết đến Trang web này. WHRC không xem xét hoặc giám sát các trang web được liên kết với Trang web này và WHRC không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách của bất kỳ trang web nào khác. Bất kỳ liên kết nào do WHRC thiết lập đều không cấu thành sự chứng thực của các trang web khác hoặc tạo mối quan hệ giữa WHRC và nhà điều hành các trang web khác. WHRC từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào khác và bạn miễn trừ WHRC khỏi mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào đến trang web khác hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào khác. Trong trường hợp Trang web này chứa liên kết đến một trang web khác do WHRC sở hữu và/hoặc điều hành, việc sử dụng trang web đó có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng và chính sách quyền riêng tư khác và bổ sung.

Nội dung của bên thứ ba

độc lập với WHRC. WHRC không xem xét nội dung này và không chịu trách nhiệm về nội dung đó. Sự tương tác của bạn với những người hoặc tổ chức trên hoặc thông qua việc bạn sử dụng Trang web này chỉ là giữa bạn và những người hoặc tổ chức đó. Bạn nên thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiếp tục bất kỳ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào với bất kỳ bên thứ ba nào. WHRC từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung và giao dịch đó và bạn miễn trừ WHRC khỏi mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến nội dung và giao dịch đó. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến nội dung hoặc giao dịch đó hoặc nói cách khác, bạn đồng ý rằng WHRC không có nghĩa vụ phải tham gia.

Từ chối bảo hành

TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ DỊCH VỤ CÓ SẴN QUA TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG, VỚI TẤT CẢ KHIẾU SỐ” VÀ “NHƯ SẴN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. WHRC TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ TIÊU CHUẨN, KHÔNG VI PHẠM VÀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU, TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ NỘI DUNG THÔNG TIN. WHRC TỪ CHỐI BẤT KỲ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY SẼ ĐÁP ỨNG HOẶC CHO PHÉP BẠN ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẤT CỨ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ, HỘI ĐỒNG HOẶC TỔ CHỨC KHÁC nào. WHRC KHÔNG ĐẠI DIỆN HAY BẢO ĐẢM RẰNG NỘI DUNG CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB NÀY CÓ THỂ ÁP DỤNG HOẶC PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG Ở CÁC ĐỊA ĐIỂM BÊN NGOÀI HOA KỲ. KHÔNG ĐIỀU NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔ TẢ BẰNG MIỆNG HOẶC BẰNG VĂN BẢN NÀO CỦA TRANG WEB NÀY SẼ CẤP TẠO SỰ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI TRANG WEB NÀY.

BẠN XÁC NHẬN BẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN.

Trang web này và tất cả nội dung, tài liệu và dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin. Không có nội dung nào trong Trang web này được hoặc nên được xem xét hoặc sử dụng để thay thế cho lời khuyên pháp lý. Chúng tôi khuyên người dùng Trang web này nên tìm kiếm lời khuyên của luật sư có trình độ nếu có câu hỏi liên quan đến trường hợp của bạn.

 

Trách nhiệm hữu hạn

Trong mọi trường hợp, WHRC hoặc các chi nhánh hoặc đại lý của nó sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng Trang web này, cho dù dựa trên hợp đồng, vi phạm, bảo hành , trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc cách khác, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra bất kỳ thiệt hại nào như vậy.

Một số luật của tiểu bang không cho phép giới hạn các bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn một số thiệt hại nhất định. Nếu các luật này áp dụng cho bạn, một số hoặc tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung.

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của WHRC phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này sẽ không vượt quá Năm đô la ($5.00).

Bãi bỏ Hành động Tập thể

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại WHRC bằng bất kỳ vụ kiện tập thể hoặc hành động đại diện nào, cho dù với tư cách là lớp trưởng hay với tư cách là thành viên của lớp.

Các hoạt động bị Cấm và Nghĩa vụ của Khách truy cập

Với tư cách là khách truy cập hoặc người dùng của Trang web này, bạn không được:

 • Đăng, bao gồm cả qua email, bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào sai hoặc không chính xác;
 • Đăng bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc nội dung có thể bị coi là phản cảm;
 • Mạo danh hoặc sử dụng danh tính của một cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hoặc thao túng tài liệu nhận dạng để xuyên tạc nguồn gốc của nội dung;
 • Đăng bất kỳ nội dung nào tuân theo bất kỳ hạn chế tiết lộ nào;
 • Đăng bất kỳ tài liệu, mục, thông tin hoặc nội dung vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác;
 • Đăng bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu hoặc trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn, “thư rác”, “thư rác”, “thư dây chuyền”, “kế hoạch kim tự tháp” hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác;
 • Sử dụng Trang web để phổ biến bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào, kể cả qua email, bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc thông tin hoặc nội dung có thể được xem xét theo cách khác bị phản đối;
 • Đăng bất kỳ tài liệu nào có chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính bị hỏng nào khác, tệp hoặc chương trình làm ảnh hưởng đến việc sử dụng bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào;
 • Can thiệp hoặc hạn chế việc người dùng khác sử dụng Trang web này; hoặc thu thập, biên soạn hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người dùng khác của Trang web này;
 • Làm gián đoạn hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang web này bằng cách làm quá tải hoặc vượt quá khả năng của Trang web này hoặc tài nguyên hệ thống; tài khoản; tên người dùng và mật khẩu; may chủ; hoặc các mạng được kết nối hoặc có thể truy cập thông qua Trang web này hoặc bất kỳ trang web liên kết hoặc liên kết nào;
 • Phá vỡ hoặc can thiệp vào tính bảo mật của hoặc gây tổn hại cho Trang web này hoặc tài nguyên hệ thống; tài khoản; tên người dùng và mật khẩu; may chủ; hoặc các mạng được kết nối hoặc có thể truy cập thông qua Trang web này hoặc bất kỳ trang web liên kết hoặc liên kết nào
 • Sử dụng bất kỳ robot, nhện, thiết bị tự động nào khác hoặc quy trình thủ công để “sàng lọc”, theo dõi, “khai thác” hoặc sao chép các trang web trên Trang web hoặc nội dung có trong đó mà không có sự cho phép trước, rõ ràng và bằng văn bản của WHRC; hoặc
 • Sử dụng trang web này cho mục đích thương mại.
 • Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Đăng bất kỳ nội dung nào mà bạn cung cấp trên Trang web này (“Nội dung người dùng”). Ngoài các quyền được cấp cho WHRC ở những nơi khác trong Điều khoản sử dụng này, theo đây, bạn cấp cho WHRC quyền không thể hủy ngang để sao chép và sử dụng Nội dung người dùng liên quan đến Trang web này và cho các mục đích liên quan đến Bài đăng về Nội dung người dùng của bạn. Mặc dù WHRC không có nghĩa vụ sàng lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung người dùng hoặc hành vi của người dùng nào trên Trang web này, WHRC có quyền và có toàn quyền quyết định xóa, sàng lọc hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung người dùng nào và giám sát mọi hành vi của người dùng đối với điều này. Trang web bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tạo bản sao dự phòng và thay thế bất kỳ Nội dung người dùng nào của mình bằng chi phí và chi phí duy nhất của bạn.

Bằng việc đăng Nội dung người dùng lên Trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (a) Nội dung người dùng không bí mật; (b) bạn có tất cả các quyền cần thiết để Đăng Nội dung Người dùng lên Trang web này và cấp các quyền cho WHRC mà bạn cấp trong các Điều khoản Sử dụng này; (c) Nội dung Người dùng chính xác và không gây hiểu nhầm hoặc có hại dưới bất kỳ hình thức nào; (d) Nội dung Người dùng và việc sử dụng của bạn cũng như Bài đăng liên quan đến Trang web này không và sẽ không vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ đạo luật, quy định hoặc luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.

Đệ trình

Bất kỳ và tất cả các câu hỏi, nhận xét, đề xuất cũng như các tài liệu hoặc thông tin tương tự mà bạn gửi hoặc gửi tới WHRC hoặc nhà cung cấp bên thứ ba trên Trang web này, bằng Bài đăng hoặc cách khác (gọi chung là “Bài gửi”), sẽ trở thành tài sản của WHRC; và theo đây, bạn chuyển nhượng, bán và chuyển nhượng cho WHRC tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của bạn đối với bất kỳ Nội dung gửi nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ và tất cả các bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác có liên quan. WHRC không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào trong việc duy trì bất kỳ tính bảo mật nào đối với bất kỳ Nội dung gửi nào như vậy. WHRC sẽ được tự do sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào mà không cần thông báo cho bạn hoặc nhận được sự đồng ý của bạn và không bị hạn chế hay bồi thường.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và đảm bảo WHRC và những người kế nhiệm của nó cũng như không bị tổn hại trước và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, chi phí, chi phí, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, thu hồi và thiếu sót của bên thứ ba, bao gồm tiền lãi, hình phạt và phí luật sư hợp lý mà WHRC phải chịu hoặc phải gánh chịu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, việc bạn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào của bạn được thực hiện theo các điều khoản này Điều khoản sử dụng.

Các thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng

WHRC có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ việc sử dụng Trang web này sau ngày có những thay đổi đối với các Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách quyền riêng tư này được công bố trên Trang web này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với tất cả những thay đổi đó. Bạn đồng ý rõ ràng rằng WHRC sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo nào về bất kỳ thay đổi nào và qua đây bạn từ bỏ rõ ràng mọi quyền mà bạn có thể có để nhận thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách quyền riêng tư này.

Tiếp tục Hoạt động, Khả năng Truy cập và Bảo trì Trang web này

WHRC có thể sửa đổi, thay đổi, đình chỉ, chấm dứt hoặc ngừng hoạt động của Trang web này hoặc việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo và WHRC có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do.

Tài khoản của bạn

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của Trang web này, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình cũng như hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra bằng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. WHRC có quyền, mà không cần thông báo và theo quyết định riêng của mình, từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc dịch vụ, chấm dứt tài khoản hoặc xóa hoặc chỉnh sửa nội dung.

Các quy định chung

Tiếng Anh đã được sử dụng để soạn thảo các Điều khoản Sử dụng này và tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ kiểm soát đối với các Điều khoản Sử dụng này và cách diễn giải của chúng.

Bất kỳ việc WHRC không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ điều khoản nào hoặc quyền thực thi điều khoản đó.

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang Washington mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc hoặc xung đột pháp luật nào. Với mục đích giải quyết xung đột liên quan đến hoặc phát sinh từ các Điều khoản sử dụng này hoặc phát sinh từ bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào khác liên quan đến WHRC, bạn không thể hủy ngang và vô điều kiện: (i) đồng ý tuân theo thẩm quyền độc quyền của tiểu bang và liên bang các tòa án ở Quận King, Washington (“Tòa án Washington”) đối với mọi vụ kiện tụng hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này; (ii) đồng ý không bắt đầu bất kỳ vụ kiện tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này ngoại trừ tại Tòa án Washington; (iii) đồng ý không bào chữa hoặc khiếu nại rằng vụ kiện tụng đó được đưa ra trong một diễn đàn bất tiện; và (iv) đồng ý rằng các tòa án ở Washington đại diện cho thẩm quyền xét xử độc quyền đối với tất cả các tranh chấp liên quan đến Điều khoản sử dụng này.

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này được coi là không hợp lệ, thì việc giữ lại đó sẽ không làm mất hiệu lực của các điều khoản khác của Điều khoản Sử dụng này.

Việc sử dụng Trang web này là trái phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào không có hiệu lực đầy đủ đối với tất cả các quy định của Điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản này và các tuyên bố từ chối bảo hành và loại trừ trách nhiệm ở trên. Việc sử dụng Trang web này là trái phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này có thể vi phạm bất kỳ yêu cầu pháp lý nào và bạn đồng ý không truy cập Trang web này trong bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật hiện hành.

Liên hệ

Đối với các câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến Trang web này hoặc các Điều khoản sử dụng này, vui lòng gửi email tới WHRC theo địa chỉ [email protected].