Licencni ugovor za krajnjeg korisnika portala

Vaše korištenje softvera na ovom web-baziranom portalu (“Portal”) je pod licencom Washington Homeownership Resource Center, neprofitne organizacije 501 (c)3, koja se nalazi na adresi 5101 14th Ave. NW, Suite 315, Seattle, WA 98107 (“WHRC, “mi” i “nas”), i podliježe sljedećem ugovoru o licenci za krajnjeg korisnika (“EULA”). Ako ne pristajete da budete vezani EULA, ne smijete pristupiti Portalu niti ga koristiti.

Portal vam je licenciran, a ne prodat. Sada ili u budućnosti mogu postojati ažuriranja ili novi softver koji postaje dio ili na drugi način prati Portal koji može biti predmet posebnog(ih) ugovora(a) o licenci, au tom slučaju, uvjeti tog(ih) zasebnog(ih) ugovora(a) o licenci će regulisati vašu upotrebu tih proizvoda. Zadržavamo sva prava koja vam nisu izričito data. Dajemo vam ograničenu, neprenosivu licencu za korištenje Portala kojem se pristupa putem Interneta na računaru ili drugom uređaju koji posjedujete ili na drugi način ovlašteni za korištenje. Ne smijete (i) reproducirati Portal, (ii) iznajmiti, iznajmiti, posuditi, prodati, redistribuirati ili podlicencirati svoju licencu za korištenje Portala, ili (iii) kopirati, dekompajlirati, obrnuti inženjering, rastaviti, pokušati izvesti izvorni kod od, modificirati ili kreirati izvedena djela Portala, ili bilo kojeg njegovog dijela (osim i samo u mjeri u kojoj je bilo koje gore navedeno ograničenje zabranjeno važećim zakonom ili u mjeri u kojoj to dozvoljavaju uslovi licenciranja koji regulišu korištenje bilo kojeg otvorenog koda komponente uključene u Portal). Ovaj EULA će regulirati vaše korištenje bilo kakvih ažuriranja ili nadogradnji Portala osim ako vam ne dostavimo novu licencu zajedno sa ažuriranjem ili nadogradnjom, u kom slučaju će nova licenca kontrolirati.

Ovaj EULA će ostati na snazi dok ga vi ili mi ne prekinemo. Ovaj EULA će automatski prestati bez daljnjeg upozorenja ako prekršite bilo koji od njegovih uslova. Nakon raskida, prestat ćete koristiti portal i uništiti sve njegove kopije (u cijelosti ili djelomično) koje su u vašem posjedu ili pod kontrolom.

Portal može omogućiti pristup web stranicama i uslugama trećih strana, za koje priznajete da ne kontroliramo i za koje se odričemo svake odgovornosti. Takve usluge i web stranice trećih strana koristite na vlastitu odgovornost. Zadržavamo pravo da promijenimo, suspendiramo, uklonimo ili onemogućimo vaš pristup Portalu u bilo koje vrijeme bez prethodne najave i ni pod kojim okolnostima nećemo biti odgovorni vama ili bilo kojoj drugoj strani za bilo kakav gubitak ili štetu pri tome.

IZRIČITO POTVRĐUJETE DA JE VAŠA KORIŠĆENJE PORTALA NA VAŠ VLASTITI RIZIK I DA JE CIJELI RIZIK ZA ZADOVOLJAVAN KVALITET, PERFORMANSE, TAČNOST I NAPOR NA VAMA. INFORMACIJE KOJE NAM DOSTAVLJATE MOŽEMO PRUŽITI TREĆIM LICAMA KOJE ODREDITE PREKO PORTALA. TREBA DA SE POZORITE NA OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI VAŠEG PROvajdera AKO IMATE PITANJA O KAKO ONI RUKUJU VAŠIM PODATKAMA. U MAKSIMALNOJ MERI KOJI JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, PORTAL I BILO KAKVE USLUGE KOJE SE VRŠI ILI PRUŽA PORTAL (“SERVISI”) SE PRUŽAJU “KAKO JESU” I “KAKO JE DOSTUPNO”, SA SVIM GREŠKAMA I KAKO JE ISTRAŽENO ODRICITE SE SVIH GARANCIJA I USLOVA U ODNOSU NA PORTAL I BILO KAKVE USLUGE, BILO IZRIČITE, IMPLICIRANE ILI ZAKONSKE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE I/ILI USLOVE IZVJEŠĆENJA USLOVA, ESS ZA ODREĐENU NAMENU, OF TAČNOST, TIHNO UŽIVANJE I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NE JAMČIMO PROTIV GREŠKE U VAŠEM UŽIVANJU U PORTALU, U KOJEM ĆE FUNKCIJE KOJI SE SADRŽAJU, ILI USLUGE ISPUNJAVATI VAŠE ZAHTJEVE, DA ĆE RAD PORTALA ILI USLUGA BITI UKLJUČEN, DA SE NE UKLJUČUJE AL OR USLUGE BIĆE ISPRAVLJENO. NIKAKVA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI JE DATI OD NAS ILI NAŠIH OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA NEĆE STVARATI GARANCIJU. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA ILI OGRANIČENJA PRIMJENJIVIH ZAKONSKIH PRAVA POTROŠAČA, TAKO DA SE GORE ISKLJUČIVANJA I OGRANIČENJA MOŽDA NE VAŽE. U MJERI KOJI NIJE ZABRANJENO ZAKONOM, NI U KOJEM SLUČAJU NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA LIČNU POVREDU, ILI BILO KAKVE SLUČAJNE, POSEBNE, INDIREKTNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE BILO ŠTA, UKLJUČUJUĆI, BEZ DOBROĆE OGRANIČAVANJA OTKRIVANJE PODATAKA (UKLJUČUJUĆI LIČNI PODACI ILI INFORMACIJE), PREKIDA POSLOVANJA ILI BILO KAKVE DRUGE KOMERCIJALNE ŠTETE ILI GUBITKE, KOJI PROISTAKLE IZ ILI VEZANE SA VAŠOM KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PORTALA, KOJI BI BILO OD OBZIRA NA BILO UZROK (BEZ OBZIRA NA DRUGO TRAJANJE E) VEN IF OBAVEŠTENI SMO O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA LIČNE POVREDE, ILI SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, TAKO DA SE OVO OGRANIČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS.

Ni u kom slučaju naša ukupna odgovornost za svu štetu (osim onoga što može biti propisano važećim zakonom) neće premašiti dvadeset pet dolara ($25.00). Gore navedena ograničenja će se primjenjivati čak i ako gore navedeni pravni lijek ne ispuni svoju suštinsku svrhu.